Mevcut Bina ve Tesis İnceleme ve Durum Tespiti

Mevcut binaların yönetmeliğe uygun hale getriilmesi,  Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2009 MADDE 168 (1)'e göre uyumsuzluk durmunda yasal açıdan "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacağı”nın belirtilmesi sebebiyle önemli bir konudur.

Mevcut binaların yönetmelik hükümlerine uygunluğunun sınanması için aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktayız:

 Saha inceleme

 Proje İnceleme

 Durum Tespiti

 Gereklilikler  Raporu ve Master Plan Oluşturma

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2009 Madde 169 GEÇİCİ MADDE 1- (1)’e göre Mevcut binalar hakkında alınacak tedbirler ile ilgili yapım süresi aşağıda belirtildiği gibidir:

"Bu Yönetmeliğin Onuncu Kısmında belirtilen mevcut binalar için yangına karşı alınması gereken tedbirler, bina sahibi ve yöneticisi ile kurum amirleri tarafından 1 yıl içinde yerine getirilir. Bu süre içerisinde, alınacak tedbirlerin gerekli kıldığı tesisatın yapımına başlanılmış ise, yapım süresine bağlı olarak ilgili idare tarafından 1 yılı aşmamak üzere yapım süresi tanınabilir."

Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği 2009 Madde 138’e göre mevcut binalarla ilgili hükümler aşağıda belirtildiği gibidir:

("1) Mevcut yapılardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım amacı

değiştirilerek, bedensel veya zihinsel bir hastalığın veya yetersizliğin tedavisinin veya bakımının

yapıldığı veyahut kü.ük çocuklar, nekahet hâlindeki kişiler veya bakıma muhtaç yaşlıların

bakımları için kullanılan sağlık amaçlı bina ve tesisler ile yatılı sağlık kuruluşları, anaokulları,

kreşler, çocuk kulüpleri, ilköğretim okulları, yetiştirme yurtları, eğlence yerleri ve konaklama

amaçlı olarak kullanılacak bina ve tesisler ile tehlikeli maddelerin bulundurulacağı binalar

dışında kalan mevcut yapılar hakkında bu Kısım hükümleri uygulanır.

(2) Mevcut yapılardan, 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun yangın

tedbirleri alınmış olan yapılarda, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbir alınmaması

asıldır. Ancak, yapı sahibi isterse bu Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbirler alabilir."


   © Alara Proje Mühendislik Prodüksiyon İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 2015